บริการของเรา
รวบรวมข้อมูลบริษัทลูกค้า

ก่อนดำเนินการคัดสรรผู้สมัครงานบริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด จะรวบรวมข้อมูล บริษัทลูกค้าเบื้องต้น จากนั้นจะขอเข้าพบกับบริษัทลูกค้า เพื่อขอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมและ เป็นข้อมูลที่ปัจจุบันมากที่สุด หลังจากนั้นจะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อแจ้งผู้สมัครงานประกอบการตัดสินใจในการร่วมทำงานกับบริษัทลูกค้า ข้อมูล เหล่านี้ประกอบไปด้วย สถานที่ปฏิบัติงาน,วิธีการเดินทาง,ประเภทธุรกิจ,ขนาดธุรกิจ,ลักษณะการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร อันจะนำไปสู่การสรรหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการของบริษัทลูกค้ามากที่สุด

การสรุปการดำเนินงาน

ก่อนที่ผู้สมัครงานจะเข้าสัมภาษณ์งานกับบริษัทลูกค้า บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด จะสรุปข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัครงาน เพื่อให้บริษัทลูกค้าได้ตรวจเช็คความถูกต้องอีกครั้ง ซึ่งบริษัทลูกค้าสามารถไว้ใจได้ว่าบริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สามารถถ่ายทอดข้อมูล ของตำแหน่งงานได้ตรงตามที่บริษัทลูกค้าต้องการหลังจากได้ทราบข้อมูลร่วมกัน จากนั้นบริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด จะลงประกาศงานตามสื่อต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครงานที่ หลากหลายและให้บริษัทลูกค้าได้เลือกมากที่สุด ก่อนจะส่งประวัติผู้สมัครงานที่ผ่านการสัมภาษณ์ เบื้องต้นแล้วให้กับบริษัทลูกค้า เพื่อคัดเลือกต่อไป

ที่ปรีกษาที่เชี่ยวชาญ

จะคัดสรรผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน เพราะบริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในการคัดสรรผู้สมัครงานเป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์ด้านการคัดสรรผู้สมัครงานโดยตรง ทำให้บริษัทลูกค้า มั่นใจได้เลยว่า "จะได้รับผู้สมัครงานที่มีความสามารถตรงตามความต้องการมากที่สุด"

การรักษาความลับ

จะเคารพและรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากทางบริษัทลูกค้าอย่างซื่อสัตย์ระมัดระวัง ข้อมูล ของบริษัทลูกค้าจะถูกเก็บรักษาอย่างดี จะไม่มีการขายหรือส่งต่อใดใดทั้งสิ้น เพราะบริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะเรา ยึดหลักการทำงาน ตามสโลแกนที่ว่า “คุณธรรมน้อมนำคุณภาพ”

การสัมภาษณ์

จะนัดผู้สมัครงานมาสัมภาษณ์งานเบื้องต้นให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะส่งมอบไปยังบริษัท และเตรียม คำถามเฉพาะในแต่ละตำแหน่งงานตามความต้องการของบริษัทลูกค้า เพื่อให้ทราบจุดอ่อนและ จุดแข็งของผู้สมัครงานอันจะนำไปสู่การได้รับผู้สมัครงานที่ตรงกับความต้องการของบริษัทลูกค้า มากที่สุด

การประเมินความสามารถ

จะให้ผู้สมัครงานทำแบบทดสอบในข้อสอบต่างๆ ตามความต้องการของบริษัทลูกค้า เช่น แบบ ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(การสนทนา ไวยากรณ์ การเขียนเรียงความ) , แบบทดสอบ IQ,แบบทดสอบคณิตศาสตร์,แบบทดสอบ Excel เป็นต้น ทั้งนี้ทางบริษัทลูกค้าสามารถส่งข้อสอบ มาให้กับทาง บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด ช่วยทดสอบผู้สมัครงานก่อนสัมภาษณ์ งานกับทางบริษัทลูกค้า โดยบริษัทลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการทดสอบอีก

การเช็คประวัติอาชญากรรมและการทำงานย้อนหลังของผู้สมัครงาน

บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด จะทำการเช็คประวัติอาชญากรรมและประวัติการทำงาน ย้อนหลังของผู้สมัครงาน แต่จะดำเนินการให้หลังจากที่บริษัทลูกค้าตอบรับผู้สมัครงานให้ร่วมงาน แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการยินยอมจากผู้สมัครงาน (ส่วนใหญ่บริษัทลูกค้าจะดำเนินการเอง) แต่หากบริษัทลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด ดำเนินการให้ทาง บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด ยินดีที่จะช่วยดำเนินการให้กับบริษัทลูกค้าและจะ คิดค่าบริการเพิ่มเติม(ตามเงื่อนไขการใช้บริการ)

การรับประกัน

มีการรับประกันผู้สมัครงาน ที่ได้ทำการคัดเลือกและส่งเข้าทำงานกับบริษัทลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเงื่อนไขระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ โดยทางบริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด ยินดีหาผู้สมัครงานทดแทนกรณีที่ผู้สมัครงานไม่ผ่านเกณฑ์การทำงาน ของบริษัทลูกค้าหรือผู้สมัครงานลาออกก่อนตามเงื่อนไขการใช้บริการ โดยบริษัทยินดีหาพนักงาน ทดแทนให้ 1 ครั้งภายในระยะเวลารับประกันการใช้บริการ ซึ่งบริษัทลูกค้าไม่จำเป็นต้องเสียค่า บริการเพิ่มเติมแต่อย่างใด