การจ้างบุคคลภายนอก/พนักงานชั่วคราว (Outsource)

บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด

      จะสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงานเข้าสัมภาษณ์งาน ตามคุณสมบัติพื้นฐานที่ลูกค้ากำหนด โดย บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการบริการจัดการทั้งหมดในส่วนของ การจ่ายค่าจ้าง, เงินเดือน, สวัสดิการ, ภาษีและประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างโดยตรง และจะเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทลูกค้าเป็น รายเดือน โดยที่บริษัทลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้น หรือมีพันธะผูกพันใดๆ หลังเสร็จสิ้นกำหนดระยะเวลา ที่ว่าจ้าง (ทั้งนี้บริษัทลูกค้าสามารถกำหนดระยะเวลาการว่าจ้างได้ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป โดยไม่มีกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำ)
      กรณีที่บริษัทลูกค้ามีลูกจ้างชั่วคราวอยู่แล้ว สามารถโอนลูกจ้างที่มีอยู่ให้ บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลได้เช่นกัน โดยบริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด จะคิดค่าบริการในราคาพิเศษให้กับ ทางบริษัทลูกค้า